Bidayet Kulturverein

Lehrter Straße 48 b

 

Denizli Kulturverein

Perleberger Straße 3

Tel.: 394 61 85

 

Libanesisch-schiitischer Kulturverein

Perleberger Straße 17